اخرین مطالب گفتگو

کارزار آرمان های ملی ایران- آرمان های ملی در ارتباط با محیط زیست ایران

حفظ و حراست از محیط زیست ایران کارشناسان برنامه: دکتر کاوه راد، پزشک استاد دانشگاه مسوول کمیسیون بین الملل شورای ملی ایران و نیک آهنگ کوثر، کارشناس و پژوهشگر کارزار آرمان های ملی ایران- آرمان های ملی در ارتباط با محیط زیست ایران from Ofogh Iran on Vimeo.

اخرین مطالب گفتگو

حضور آقای هستی بخش، هموند شورای ملی ایران در برنامه زمان انتخاب

زمان انتخاب/برنامه بیست و یکم/تفاوتهای فهم سیاسی و سیاست زدگی در جامعه مهمانان : بهشاد هستی بخش ونیک آهنک کوثر زمان انتخاب/برنامه بیست و یکم/تفاوتهای فهم سیاسی و سیاست زدگی در جامعه from افق ایران on Vimeo.