مجمع عمومی

پیش بسوی برپایی اولین نشست مجمع عمومی شورای ملی ایران سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۱

پیش بسوی برپایی اولین نشست مجمع عمومی شورای ملی ایرانهم میهنان گرامی،پس از گذشت ساعاتی از انتشار منشور پیشنهادی برای تشکیل شورای ملی ایران در تارنمای فراخوان ملی، حمایت شما هم میهنان گرامی با گذاشتن امضاها و ارائه پیشنهادات در برگه های شبکه های اجتماعی چشمگیر بوده است. بدیهی است، امضا های ارسالی با رعایت […]