نامه ها

نامه کمیسیون زیست بوم درباره آلودگی هوا در ایران به سازمان بهداشت جهانی

به: سازمان بهداشت جهانی  رونوشت: دبیر کل محترم سازمان ملل متحد، جناب آقای بان کی مون  از سوی: بخش محیط زیست، از کمیسیون فرهنگ و محیط زیست شورای ملی ایران  درباره: آلودگی هوا و تنگناهای مردم ایران حتی برای نفس کشیدن  با درود  عالیجنابان همانگونه که در رسانه های گوناگون آمده است و شما نیز باید […]