نامه ها

نامه شورای ملی ایران به مردم ایران

به نام ایران مردم قهرمان و تاریخ ساز ایران پیامدسی و چهارسال عملکرد نادرست و سوء مدیریت حاکمان جمهوری اسلامی در اداره امـور مختلف کشور و سیاستهای  تنش آفرین و ضد منافع ملی در عرصهخارجی، ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را به آستانه نابودی کشانده و کشورمانرا در منجلاب فقر و فلاکت و انزوایبین […]