گفتگو

مصاحبه سوزی یاشار با هموند شورای عالی آقای منصور کشفی

مصاحبه سرکار خانم سوزی یاشار، در تلویزیون اندیشه با جناب آقای دکتر منصور کشفی، عضو محترم شورای عالی در شورای ملی ایران درباره مسائل اقتصادی ایران _____________ آقای دکتر کشفی، به بند سیزدهم منشور شورای ملی ایران می پردازند: _____________ فراهم آوردن فضای آزاد و امن برای شالوده ریزی یک بازار آزاد با هدف افزایش […]