مجمع عمومی

مجمع موسس شورای ملی ایران

تاریخچه مجمع موسس شوری ملی ایران: مهمترین ویژگی شورای ملی ایران، تعلق آن به شهروندان ایرانی است، و هیچ کسی بدون اخذ رای، هیچ سمتی را به دست نیاورده است. برای اینکه بر سلامت انتخابات نظارت شود، چند حقوق دان فرانسوی، نظارت خود را بر انتخابات، آغاز کردند. هر کسی تنها به شرطی می توانست […]