هموندان دفتر سیاسی

نازیلا گلستان

با پایبندی به هدف محوری شورای ملی ایران، دستیابی به شرایط مناسب برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با پیروی از ماده۲۱بیانیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه۱۵۴نشست شورای بین المجالس، همراه با نظارت نهادهای جهانی بی طرف مانند سازمان ملل متحد، به منظور انتخاب نمایندگان مردم در مجلس موسسان، جهت تدوین قانون اساسی نوین […]