بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران در آستانه روز جهانی حقوق بشر

همزمان با یادروز جهانی حقوق بشر، نگاهی به کارنامه سی و چند ساله جمهوری اسلامی برای شناخت ناتوانی این نظام در اداره کشور عزیزمان ایران ضرورت دارد.  جمهوری اسلامی از همان نخستین روز تاسیس خود در سه زمینه بنیادی (اقتصاد، حقوق زنان و حقوق بشر)  بیخردانه راه ناسازگاری در پیش گرفته است. در شرایطی که […]