بیانیه ها

بیانیه: شورای ملی ایران اول تیرماه ۱۳۹۲

اول تیرماه ۱۳۹۲ دست در دست هم دهیم به مهر         _____                  میهن خویش را کنیم آباد شورای ملی ایران به حرکت و خواست مردم ایران در راستای حصول به شرایطی که  انتخابات  آزاد در ایران برگزار شود، اعم از کسانیکه در انتخابات اخیر حاکمیت، رای […]