اخرین مطالب گفتگو

دکتر منصور کشفی (هموند شورای عالی) در برنامه آوای مردم

آوای مردم، برنامه هفتم: ملی شدن صنعت نفت در این برنامه بانو سوزی یاشار با دکتر منصور کشفی متخصص اکتشافات نفتی در رابطه با ۲۹ اسفند صنعت ملی شدن نفت گفتگو کردند. آوای مردم برنامه ای از سوزی یاشار from افق ایران on Vimeo.