ریاست

سیاست های ریاست شورای ملی ایران

در ادامه، بخش هایی از نامه ایشان (مورخه خرداد ماه ۱۳۹۲)، خطاب به مردم ایران آورده شده، که نگرش ریاست شورای ملی ایران را نشان می دهد: نامه ریاست شورای ملی ایران، به مردم ایران: هم میهنان، سرزمین گسترده ایران با تنوع اقلیمی اش، با پانزده مرز آبی و خاکـی، با ذخایر غنی زیرزمینی و […]