کمیته موقت

سپاس نامه کمیته موقت هماهنگی

بدینوسیله ﮔﺮوه ﺗﺪارﮐﺎت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮﺳﺲﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﯾﺮان، از تمامی همیارانی که صادقانه، و از دل و جان، برای برپایی با شکوه مجمع موسس شورای ملی، تلاش کرده اند، سپاسگزاری می نماید. بدون شک، هدف همه این عزیزان، برداشتن قدمی برای بهبود شرایط دهشتناک کنونی در داخل کشور است و این عزیزان، بدون هیچ ادعا […]