اطلاعیه

سو استفاده از نام شورای ملی ایران

بنا بر گزارشات رسیده از برخی کشورها به ویژه ترکیه مشاهده شده است که افرادی سود جو و فرصت طلب از وضعیت خاص پناه جویان و گاه استیصال و خوش باوری این هم میهنان سؤ استفاده نموده و با ادعا های دروغین  مبنی بر اخذ مدارک از طرف شورای ملی ایران برای پرونده کسب  پناهندگی […]