نامه ها

فراخوان همبستگی ملی برای نجات جان سهیل عربی

فراخوان همبستگی ملی  هم میهنان گرامی، ما می توانیم در یک کارزار ملی با یک- ارسال پیام ​ما خواستار لغو اعدام سهیل عربی و آزادی زندانیان سیاسی، عقیدتی هستیم دو- پیوست نامه شورای ملی به دبیرکل سازمان ملل نامه، به آدرس های زیر مخالفت خود را ابراز کنیم و خواهان پشتیبانی جامعه جهانی  برای آزادی سهیل […]