Uncategorized بیانیه ها

فراخوان۳: اعتصابات سراسری در سراسر ایران

دی ماه ۱۳۹۶ فراخوان ۳  اعتصابات سراسری در سراسر ایران شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد به نام خیزش سراسری مردم ایران، از همه کارگران، بازاریان، کارمندان، فرهنگیان، هنرمندان، ورزشکاران و زحمت کشان ایرانزمین که در هر مقام و منزلتی برای امرار معاش خود و خانواده مشغول خدمت به سرزمین ایران هستید، دعوت بعمل می […]