بیانیه ها

بیانیه: آزادی برخی از زندانیان سیاسی

خبر شادی آور آزادی شماری از زندانیان سیاسی، دست اندرکاران شورای ملی ایران را نیز همچون بسیاری از کنشگران آزادی خواه و عدالت جو به وجد آورد. ایستادگی و پایداری این گرامیان آزادمنش بر اصول و باورهای انسانی و ملی خویش همراه با فشار افکار عمومی بیدار جامعه، به عقب نشینی نظام و رهایی این […]