ریاست گفتگو

مصاحبه ریاست شورای ملی ایران با لوموند

جمهوری اسلامی « خود بخشی از بحران است و نه راهکار برون رفت از آن» پیوند به نوشته در روزنامه لوموند فرانسه برای رضا پهلوی پسر پادشاه ایران، پیامد عملکرد حکومت مستقر در تهران غیر مستقیم عامل پیدایش حکومت اسلامی (داعش) است.  رضا پهلوی، فرزند ارشد شاه ایران، پنجاه و سه ساله، در تبعید از […]