صفحه شخصی هموندان شورای عالی

رضا شیلسر، هموند شورای عالی

عضویت در شورای عالی-شورای ملی ایران (دور اول)  عضویت در مجمع موسس شورای ملی ایران  عضویت در کمیته موقت شورای ملی ایران.  من رضا شیلسر متاهل دارای دو فرزند، ساکن سیدنی استرالیا می باشم. بزرگترین آرمانم، رهائی کشورم از بند اسارت و آزادی مردم ایران و رسیدن به پای صندوق های رأی و انتخابات آزاد […]