اخرین مطالب گفتگو

کارزار آرمان های ملی ایران- آرمان های ملی در ارتباط با محیط زیست ایران

حفظ و حراست از محیط زیست ایران کارشناسان برنامه: دکتر کاوه راد، پزشک استاد دانشگاه مسوول کمیسیون بین الملل شورای ملی ایران و نیک آهنگ کوثر، کارشناس و پژوهشگر کارزار آرمان های ملی ایران- آرمان های ملی در ارتباط با محیط زیست ایران from Ofogh Iran on Vimeo.