گفتگو

حضور دکتر یگانه، هموند شورای ملی ایران در رسانه افق ایران

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران /بخش پانزدهم: زیست بوم ایران با حضور دکتر یگانه فرزین اقتصاددان؛ استاد دانشگاه کالیفرنیا-عضو شورای ملی ایران برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران /بخش دوازدهم: زیست بوم ایران from افق ایران on Vimeo. برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران /بخش پانزدهم: زیست بوم […]