صفحه شخصی هموندان شورای عالی

دکترهوشنگ لاهوتی

عضویت در شورای عالی- شورای ملی ایران  عضویت در کمیسیون زیست بوم و فرهنگ دکترهوشنگ لاهوتی، پژوهشگر ،استاد ارشد، زیست شناس سلولی و مولکولی (غدد درون ریز مولکولی) عضو کادر علمی و پزشکی دانشگاه سیدنی − استرالیا ۶۴ سالچکیده مشخصات فردی؛ = سال ۱۳۲۸ در آبادان متولد شدم، تحصیلات ابتدایی ومتوسطه خود را در آبادان […]