پیام ها

درگذشت افشین اسانلو

به نام کارگران و زحمت کشان ایران ۵ تیر ماه ۱۳۹۲ شورای ملی ایران، درگذشت افشین اسانلو فعال جنبش کارگری زندانی در زندان رجایی شهر را به همه مردم ایران، به همه زحمت کشان و فعالین کارگری و به ویژه به خانواده محترم ایشان تسلیت گفته و بار دیگر نقض حقوق انسانی و جنایت اعمال شده بر […]