پیام ها

خودسوزی چند شهروند ایرانی

اینکه رژیم آنقدر چند شهروند ایران را آزار دهد که آنها به خودسوزی روی آورند، قلب هر انسانی را به درد می آورد. صلح، امنیت و رفاه تمامی شهروندان، مهمترین هدف حاکمیت در جوامع دمکراتیک است. یکی از مهمترین مخاطرات صلح و امنیت جامعه، رفتار دو گانه و یا غیر منصفانه، با بخشی از هموطنان […]