صفحه شخصی هموندان شورای عالی

حیدر بیدخت

سن ۶۰ بدرستی و صداقت در زندگی باورمندم و هیچ چیز بهتر از دیدن شادی مردم برایم نیست. من حیدر بیدخت متاهل دارای سه فرزند می باشم و مدت ۳۲ سال است که از مام مادری بدود می باشم و ۲۸ سال است که مقیم استرالیا هستم بزرگترین هدفم نجات کشور از دست متجاوزین و […]