صفحه شخصی هموندان شورای عالی

حامد تهرانی، هموند شورای عالی

اینجانب حامد واحدی (حامد تهرانی)، کنشگر سیاسی و فعال حقوق بشر، ۳۰ ساله، دارای تابعیت ایرانی و زاده شهر تهران، ساکن در شهر کلن آلمان، دانشجوی سال آخر رشته هوا فضا، عضو موسس و سخنگوی کانون دانشجویان موج سبز کلن، از اعضای تشکیل دهنده کنگره دموکراسی خواهان سبز ایران در پاریس، عضو شورای مرکزی، بنیاد […]