انتشارات

رابطه آلودگی هوا با حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران

مقاله دکتر بهمن جلدی، هموند کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون بین الملل شورای ملی ایران منبع آنچه در دنیای امروز شاخص توسعه یافتگی محصوب می گردد همانا شاخص توسعه انسانی از دیدگاه سازمان ملل است. شاخص های توسعه انسانی از دیدگاه سازمان ملل چنین تعریف مى‌شود: شاخصى مرکب از نشانگرهائى که سه بعد را ارائه […]