اخرین مطالب

ایجاد شرایط برگزاری همه پرسی

«اراده مردم، اساس قدرت حکومت است. هر فردی حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، مستقیم و یا به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید» ماده بیست و یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر  در این زمان که کنشگران سیاسی و مدنی ایرانی بر حول محور همه پرسی و برگزاری انتخابات […]