نامه ها

کمپین بین اللملی برای جلوگیری از اعدام سامان نسیم

به: عالیجناب بانکی مون دبیرکل سازمان ملل متحد موضوع: کمپین بین اللملی برای جلوگیری از اعدام سامان نسیم عالیجناب با توجه به حساسیت اهمیت این رخداد، از جامعه بین المللی درخواست می کنم تا برای جلوگیری از اعدام سامان نسیم و دیگر زندانیان سیاسی در ایران، اقدام نمایند و برای آزادی هر چه سریعتر آنها […]