بیانیه ها

بیانیه درباره سایت ثبت سازمانی جعلی به نام شورای ملی در آلمان

(تاریخ بیست سپتامبر ۲۰۱۳) به آگاهی هم میهنان گرامی می رساند که شورای ملی ایران، پس از تصویب آیین نامه داخلی، پر کارتر از همیشه، در حال فعالیت است.با توجه به اینکه کمیسیون ها، نهادهای اجرایی شورای ملی ایران هستند، فعالیت کنونی شورای ملی ایران بر روی تشکیل و سامان دهی کمیسیون های مختلف تمرکز […]