اطلاعیه بیانیه ها

تبریک سال نو میلادی

سال دیگری در چشم انداز است. این که مردم در سراسر جهان از هر باور و نژاد سال را نو می‌کنند نشان از میل و خواستی دیرین به نوگرایی دارد. این که ابزارهای کهنه را به کنار می‌گذاریم و یا چنانچه هنوز کارآیی دارند جلایشان می‌دهیم، چیزی بر آنها می‌افزاییم و کوتاه سخن آنها را […]