بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران: «کاشت یک درخت، کاشت نهال امید، و تلاش برای فردایی بهتر است.»

زیست بوم هر کشوری، دارایی ملی و ملک تک تک شهروندان امروز و فردا است. داشته ای با ارزش که هر نسلی موظف است با نهایت دقت از آن نگه داری کند، و تلاش کند بدون وارد کردن آسیبی به زیست بوم کشور، آن را به نسل های آینده واگذار کند.  در حالی که بحران […]