بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران: روز زن

دانلود به صورت پی دی اف یکی از اصول بنیادین منشور شورای ملی ایران، برابری زن و مرد می باشد. برابری زن و مرد، ارتباط مستقیمی با برقراری و دوام دمکراسی در یک جامعه دارد، چه آنکه بانوان، می توانند نقشی به سزا، در شکل گیری، استقرار و دوام دمکراسی بازی کنند. این گفته معروفی است که می […]