اخرین مطالب بیانیه ها

«در نکوهش کینه افروزی رسانه ای و تلاش برای تحریف تاریخ ایران»

«در نکوهش کینه افروزی رسانه ای و تلاش برای تحریف تاریخ ایران»   برای دستیابی به فضایی آزاد در رسانه ها، نیاز است تا به شعور شهروندان اعتماد شود،  چه آنکه اگر یک رسانه یا سخنور، مطالب دروغ و بی پایه ای را مطرح کند، شهروندان راسا به قیاس آن گفته دروغ با دیگر رسانه […]