اخرین مطالب بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران در سالگرد آتش زدن سینما رکس آبادان

بیانیه شورای ملی ایران در سالگرد آتش زدن سینما رکس آبادان «آنانی که چهارصد نفر انسان را زنده زنده در سینما رکس سوزاندند، اکنون خاورمیانه را به آتش کشیده اند.» سی و هفت سال پیش در چنین روزی، چهارصد تن از هموطنان ما، بدون آنکه گناهی مرتکب شده باشند، زنده زنده در آتش سوختند. جانیان […]