اخرین مطالب بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران در حمایت از روز زندانیان سیاسی «اگر ستمگری خوی رژیم جمهوری اسلامی است، دادخواهی نیز عادت ایرانیان است»

بیانیه شورای ملی ایران در حمایت از روز زندانیان سیاسی «اگر ستمگری خوی رژیم جمهوری اسلامی است، دادخواهی نیز عادت ایرانیان است» وجود کنشگران سیاسی در زندان، ننگ هر حکومتی است، و تنها نشان می دهد که رژیم حاکم فاقد مشروعیت است، و  آنچنان از کنشگران سیاسی وحشت دارد که این ننگ را به جان می خرد، و آنها را به زندان می […]