بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران درباره روز هفدهم دی ماه، روز کشف حجاب:

تاج السلطنه، دختر ناصر الدین شاه، با جادوی قلم، زندگی روزمره زنان ایران را در سال ١٢٨٤، اینچنین توصیف نموده است(١): “زنان حقوق طلب اروپا، نظری هم به گوشه ی ایران افکنید و ببینید در خانه هایی که دیوارهایش از سه تا پنج ذرع ارتفاع دارد مخلوقاتی سر و دست شکسته، بعضی با رنگهای زرد […]