بیانیه ها

گرامیداشت روز جهانی عدالت اجتماعی

پیوند دانلود مستقیم بیانیه شورای ملی ایران درباره روز جهانی عدالت اجتماعی جامعه، متعلق به همه شهروندان است، و  باید همه شهروندان، از حداقل  استانداردهای زندگی برخوردار باشند؛ و  از همه مهمتر، هیچ دلیلی نمی تواند که توجیه کننده  شکسته شدن حرمت انسانی یک شهروند باشد. متاسفانه به دلیل وجود رژیمی فاسد، غیرمردمی، فاقد مشروعیت، […]