کمیته موقت

بیانیه کمیته موقت هماهنگی پیرامون تاریخ برپایی مجمع موسس شورای ملی ایران

چهارشنبه۱۶ اسفند ۱۳۹۱۶ مارس ۲۰۱۳در پاسخ به انتظارات گسترده ملی و مردمی در داخل و خارج از ایران و در نظر داشتن وضعیت حساس کشور اعم از امور داخلی و یا تحولات منطقه ای، کمیته موقت هماهنگی و تدارکات برای تشکیل شورای ملی ایران، طی جلسه فوق العاده روز سه شنبه ۱۵ اسفند ماه سال […]