بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران درباره پیشگیری از قتل یک محیط بان دربند جمهوری اسلامی ایران

به: سازمان جهانی محیط زیست WEO، دست اندرکاران و پی گیران اعلامیه جهانی حقوق بشر، و همه دست اندرکاران فرهنگی و زیست بومی، و حقوق انسانها در سراسر جهان رونوشت:  دبیر کل محترم سازمان ملل متحد، جناب آقای بان کی مون از سوی:  کمیسیون زیست بوم و فرهنگ شورای ملی ایران درباره: پیشگیری از قتل […]