بیانیه ها

بیانیه ششم خرداد ماه ۱۳۹۲

ششم خرداد ماه ۱۳۹۲مردم قهرمان و تاریخ ساز ایران ،پیامد سی و چهارسال عملکرد نادرست و سوء مدیریت حاکمان جمهوری اسلامی در اداره امـور مختلف کشور و سیاست های تنش آفرین و ضد منافع ملی در عرصه خارجی، ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را به آستانه نابودی کشانده و کشورمان را در منجلاب فقر […]