اخرین مطالب گفتگو

برنامه هفتگی شورای ملی ایران -وضعیت بهداشت روان در ایران

بیماری های روانی در ایران هشت درصد بیش از متوسط جهانی آن است کارشناس برنامه :دكتر فرخ ديلمى روانشناس و مشاور كميسيون گذار در شوراى ملى ايران پرداختن به “سلامت روان” و آگاه‌سازی افراد جامعه دراین‌باره در چندسال اخیر پررنگ‌تر شده است. مشخصا، آمار بیماران روحی و روانی و میزان زنان و مردان افسرده در […]