گفتگو

برنامه شورای ملی ایران، بخش یازدهم، نقشه راه شورا

برنامه شورای ملی ایران، بخش یازدهم، نقشه راه شورا با حضور آقای رضا پیرزاده، و دکتر ایرایی، هموندان شورای ملی ایران برنامه شورای ملی ایران، بخش یازدهم، نقشه راه شورا from افق ایران on Vimeo.