اخرین مطالب گفتگو

برنامه زمان انتخاب با حضور هموند شورای ملی ایران: روا داری مذهبی در آینده ایران

برنامه زمان انتخاب، بیست و چهارم ژانویه 2015/ موضوع : روا داری مذهبی در آینده ایران مهمان برنامه: بهشاد هستی بخش کارشناس علوم سیاسی برنامه زمان انتخاب، بیست و چهارم ژانویه 2015 / موضوع: روا داری مذهبی در آی from افق ایران on Vimeo.