اخرین مطالب گفتگو

برنامه تلویزیونی آوای مردم، با حضور بانو وانشا رودبارکی، هموند شورای ملی ایران

آوای مردم، برنامه پنجم موضوع برنامه: هشتم مارس، روز جهانی زن، با حضور وانشا رودبارکی، هموند شورای عالی-شورای ملی ایران آوای مردم from افق ایران on Vimeo.