Uncategorized اخرین مطالب بیانیه ها

به خیزش فسادزدایی بپیوندیم

  هموطنان گرامی، در برش‌های مختلف تاریخی شاید بتوان مقاطعی را نام برد که ایران‌زمین از آن‌ها بعنوان نقاط عطف در بستر اجتماعی خود نام می‌برد و بخاطر سپرده است اما بی‌شک موقعیت حاضر شاید یکی از پر‌اهمیت‌ترین گذرگاه‌ها و برهه‌های تاریخی برای ماست. ما امروز با مشکلات فراوانی دست به گریبان هستیم. از نابودی […]