اخرین مطالب گفتگو

کارزار آرمان های ملی- ممنوعیت شکنجه و لغو مجازات های غیر انسانی

کارشناسان دکتر محمود امیری مقدم استاد دانشگاه و بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران یاشار پارسا هموند شورای ملی ایران کارزار آرمان های ملی- ممنوعیت شکنجه و لغو مجازات های غیر انسانی from Ofogh Iran on Vimeo.