کمیته موقت

امضا کنندگان فراخوان برای تشکیل شورای ملی ایران

تا قبل از تشکیل مجمع موسس شورای ملی ایران، بیش از چهل و چهار سازمان سیاسی و مدنی، و همینطور بیش از شانزده هزار نفر از شهروندان ایرانی، با امضای منشور پیشنهادی، خواستار تشکیل ؛ شورای ملی ایران گشتند، در زیر اسامی آنها به ترتیب آمده است اسامی اشخاص حقیقی به ترتیب تاریخ، ثبت نام […]