اخرین مطالب اطلاعیه

آگهی: اطلاعات تماس کمیته های محلی

آگهی نامه به آگاهی می رساند که شورای ملی ایران در کشور ترکیه، کمیته محلی یا نماینده ای ندارد. تلفن و نشانی پستی دفتر مرکزی شورای ملی ایران در پاریس، و همچنین نشانی و تلفن کمیته های محلی در کانادا، استرالیا و انگلیس، در سایت شورای ملی ایران موجود است. برای تماس با شورای ملی […]