نامه ها

نامه به دبیرکل سازمان ملل، عالیجناب بان کی مون، کارزار جهانی برای آزادی آتنا فرقدانی از زندان به مناسبت روز جهانی زن

Post by ‎افق ایران Ofoghirantv‎.

Uncategorized

گزارش واشینگتن پست از شورای ملی ایران

روزنامه واشینگتن پست :________________رضا پهلوی، سخنگوی نهاد تازه تاسیس به هدف تلاش برای انتخابات آزاد و منصفانه در ایران گفت: “ما خواستار تحریم انتخابات پیش رو در ایران هستیم، اما این کافی نیست، مقاومت مدنی باید ادامه یابد.”