گزارش حقوق بشر در ایران

ویژه برنامه افق ایران-اعدام زندانیان کرد / هم میهن کرد من، تا آزادی و برابری با تو می ایستم

ویژه برنامه افق ایران-اعدام زندانیان کرد ——— ویژه برنامه افق ایران: هم میهن کرد من، تا آزادی و برابری با تو می ایستم. ____________ ارتباط مستقیم با نرگس محمدی و آقای محمد نوری زاد و خانواده زندانیان قربانی در مقابل زندان گوهردشت. ویژه برنامه افق ایران: هم میهن کرد من، تا آزادی و برابری با […]